تبلیغات
my justin bieber - متن و ترجمه ی اهنگ never let u go
i love u justin

Never Let You Go

Oh no, oh no, oh
They say that hate has been sent
So let loose the talk of love (of love, of love)
Before they outlaw the kiss
Baby give me one last hug (last hug, last hug)

There's a dream that I've been chasing
Want so badly for it to be reality
And when you hold my hand then I understand
That it's meant to be

'Cause baby when you're with me
It's like an angel came by (oh)
And took me to heaven
(Like you took me to heaven, girl)
'Cause when I stare in your eyes
It couldn't be better
(I don't want you to go, oh no, so)

Let the music blast
We gon' do our dance
Bring the doubters on
They don't matter at all
'Cause this life's too long
And this love's too strong
So baby, know for sure
That I'll never let you go

I got my favorite girl
Not feeling no pain, no fear (no fear, no fear)
Don't have a care in the world
Why would I when you are here? (you are here, you are here)
There's a moment I've been chasing
And I finally caught it out on this floor (this floor, this floor)

Baby, there's no hestitation
No reservation
By taking a chance and more

Oh no, because
It's like an angel came by
And took me to heaven
(Like you took me to heaven, girl)
'Cause when I stare in your eyes
It couldn't be better
(I don't want you to go, oh no, so)

Let the music blast
We gon' do our dance
Bring the doubters on
They don't matter at all
'Cause this life's too long
And this love's too strong
So baby, know for sure
That I'll never let you go

It's like an angel came by
And took me to heaven
(Like you took me to heaven, girl)
'Cause when I stare in your eyes
It couldn't be better
(I don't want you to go, oh no, so)

Take my hand (take my hand)
Let's just dance (let's just dance)
Watch my feet (watch my feet)
Follow me (follow me)
Don't be scared (don't be scared)
Girl, I'm here (girl I'm here)
If you didn't know, (if you didn't know) this is love

Let the music blast
We gon' do our dance
Bring the doubters on
They don't matter at all
(Oh baby)
'Cause this life's too long
And this love's too strong
So baby, know for sure
That I'll never let you go

So don't fear
Don't you worry 'bout a thing
I am here, right here
(I'll never let you go)
Don't shed a tear
Whenever you need me I'll be here
I'll never let you go

Oh no, oh no, oh
I'll never let you go
Oh no, oh no, oh
I'll never let you go

 

هیچ وقت نمی ذارم بری

اوه نه ، اوه نه ، اوه
اونا می گن تنفر فرستاده شده
پس بزار آزادانه از عشق حرف بزنیم (از عشق از عشق)
قبل از این که اونا بوسه رو هم ممنوع کنن
عزیزم من رو برای آخرین با در آغوش بگیر (آخرین آغوش ، آخرین آغوش)

این یک آرزویی برای من هست که به حقیقت نمی پیوندد
می خواهم هر چقدر هم بد باشد به واقعیت تبدیل شود
و وقتی دستم رو می گیری آن وقت می فهمم
که باید این جوری می شد

چون وقتی تو کنار منی عزیزم
مثله این می مونه که یه فرشته اومده باشه (اوه)
برای بردن من به بهشت
(انگار تو منو به بهشت می بری دختر)
وقتی به چشم هات خیره می شم
دیگه از این بهتر نمی تونه باشه
(من نمی خوام بزارم بری ،اوه نه ، پس)

بزار موسیقی بنوازه
ما برقصیم
شک و تردید هم بکنی
دیگه برام اهمیت نداره
چون این زندگی خیلی طولانیه
و این عشق نیز خیلی قدرتمنده
پس عزیزم ، بدون  و مطمئن باش
من نمی زارم تو بری

دختر مورد علاقمو پیدا کردم
بدون هیچ احساس دردی ، ترس (نترس ، نترس)
لازم نیست به این دنیا اهمیت بدم
چرا اهمیت بدم وقتی تو اینجایی؟ (تو اینجایی ، تو اینجایی)
مدت ها دنبال این لحظه بودم
و سرانجام در این مکان بدست آوردمش (در این مکان ، در این مکان)

عزیزم هیچ تردیدی نیست
هیچ شرطی نیست
که تصمیم بگیرم یا انتخاب کنم

اوه نه ، چون
انگار که یه فرشته اومده باشه
برای بردن من به بهشت
(انگار تو منو به بهشت می بری دختر)
وقتی به چشم هات خیره می شم
دیگه از این بهتر نمی تونه باشه
(من نمی خوام بزارم بری ،اوه نه ، پس)

بزار موسیقی بنوازه
ما برقصیم
شک و تردید هم بکنی
دیگه برام اهمیت نداره
چون این زندگی خیلی طولانیه
و این عشق نیز خیلی قدرتمنده
پس عزیزم ، بدون  و مطمئن باش
من نمی زارم تو بری

انگار که یه فرشته اومده باشه
برای بردن من به بهشت
(انگار تو منو به بهشت می بری دختر)
وقتی به چشم هات خیره می شم
دیگه از این بهتر نمی تونه باشه
(من نمی خوام بزارم بری ،اوه نه ، پس)


دستم رو بگیر (دستم رو بگیر)
بیا فقط برقصیم (فقط برقصیم)
دنبال من بیا (دنبال من بیا)
ترس نداشته باش (نترس)
دختر ، من اینجام (دختر ، من اینجام)
اگر نمی دونستی (اگر نمی دونستی) این عشق است

بزار موسیقی بنوازه
ما برقصیم
شک و تردید هم بکنی
دیگه برام اهمیت نداره
(اوه عزیزم)
چون این زندگی خیلی طولانیه
و این عشق نیز خیلی قدرتمنده
پس عزیزم ، بدون  و مطمئن باش
من نمی زارم تو بری
پس ترس نداشته باش

نگران هیچ چیز نباش
من اینجام ، من درست همینجام
(هیچ وقت اجازه نمی دم بری)
اشک نریز
هر وقت به من نیاز داشته باشی من اونجا خواهم بود
هیچ وقت اجازه نمی دم بری

اوه نه ، اوه نه ، اوه
هیچ وقت اجازه نمی دم بری
اوه نه ، اوه نه ، اوه
هیچ وقت اجازه نمی دم بری


كد بارش قلب