تبلیغات
my justin bieber - متن و ترجمه ی اهنگ one time
i love u justin

One Time

Me plus you, I'ma tell you one time
 Me plus you, I'ma tell you one time
 Me plus you, I'ma tell you one time
 One time, one time
 
 When I met you girl my heart went knock knock
 Now them butterflies in my stomach won't stop stop
 And even though it's a struggle love is all we got
 And we gon' keep keep climbing to the mountain top
 
 Your world is my world
 And my fight is your fight
 My breath is your breath
 And your heart
 
 And girl you're my one love, my one heart
 My one life for sure
 Let me tell you one time
   (Girl, I love, girl I love you)
 I'ma tell you one time
   (Girl, I love, girl I love you)
 
 And I'ma be your one guy
 You'll be my #1 girl
 Always making time for you
 I'ma tell you one time
   (Girl, I love, girl I love you)
 I'ma tell you one time
   (Girl, I love, girl I love you)
 
 You look so deep, you know that it humbles me
 You're by my side, them troubles them not trouble me
 Many have called but the chosen is you
 Whatever you want shawty I'll give it to you
 
 Your world is my world
 And my fight is your fight
 My breath is your breath
 And your heart
 
 And girl you're my one love, my one heart
 My one life for sure
 Let me tell you one time
   (Girl, I love, girl I love you)
 I'ma tell you one time
   (Girl, I love, girl I love you)
 
 And I'ma be your one guy
 You'll be my #1 girl
 Always making time for you
 I'ma tell you one time
   (Girl, I love, girl I love you)
 I'ma tell you one time
   (Girl, I love, girl I love you)
 
 Shawty right there
 She's got everything I need
 And I'ma tell her one time
 Give you everything you need down to my last dime
 
 She makes me happy
 I know where I'll be
 Right by your side
 'Cause she is the one
 
 And girl you're my one love, my one heart
 My one life for sure
 Let me tell you one time
   (Girl, I love, girl I love you)
 I'ma tell you one time
   (Girl, I love, girl I love you)
 
 And I'ma be your one guy
 You'll be my #1 girl
 Always making time for you
 I'ma tell you one time
   (Girl, I love, girl I love you)
 I'ma tell you one time
   (Girl, I love, girl I love you)
 
 Me plus you, I'ma tell you one time
 Me plus you, I'ma tell you one time
 Me plus you, I'ma tell you one time
 One time, one time

یک بار

من و تو. من یه باربهت گفتم (3x)
یه بار . یه بار
وقتی که دختر من تورو می بینم قلبم به تاپ تاپ میفته
حالا این تاپ تاپ ها تو دلم تمومی نداره
و حتی با چنگ دندون می جنگم تا عشقت مال خودم کنم
و ما میتونیم با هم تا نوک کوه هم بریم

دنیای تو دنیای منه
و جنگ من جنگ تو
و نفس من نفس تو
و قلب تو ...

و دختر تو تنها عشقمی . قلبمی . و تنها دلیل برا زندگی کردنمی
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)
و من می خوام تنها مردت بشم
و تو هم تنها دختر زندگیم
همه ی وقتمو با تو میگذرونم
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)
نگات خیلی عمیق . تو میدونی این از فروتنی منه
تو باید کنارم باشی . منو شکنجه نده
خیلی ها می خواستن تو رو ماله خودشون کنن اما تو برگزیده ی
هرچی رو بخوای من انو برات فراهم می کنم


دنیای تو دنیای منه
و جنگ من جنگ تو
و نفس من نفس تو
و قلب تو ...

و دختر تو تنها عشقمی . قلبمی . و تنها دلیل برا زندگی کردنمی
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)
و من می خوام تنها مردت بشم
و تو هم تنها دختر زندگیم
همه ی وقتمو با تو میگذرونم
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)

و من می خوام تنها مردت بشم
و تو هم تنها دختر زندگیم
همه ی وقتمو با تو میگذرونم
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)
این مکان درست
او هر چی بگیره من نیاز دارم
و من بهش می گم یه بار
همه ی چیزا رو که تومی خوای رو بریز تو آخرین دایم من


تو منو شاد میکنی
من میدونم کجا می خوام با تو زندگی کنم
درست کنار تو
تو تنها هدفم هستیو دختر تو تنها عشقمی . قلبمی . و تنها دلیل برا زندگی کردنمی
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)
و من می خوام تنها مردت بشم
و تو هم تنها دختر زندگیم
همه ی وقتمو با تو میگذرونم
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)و من می خوام تنها مردت بشم
و تو هم تنها دختر زندگیم
همه ی وقتمو با تو میگذرونم
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)
با من بیا برای یه بار
(دختر.عاشقتم.عاشق تو دختر)

من و تو. من یه باربهت گفتم (3x)
یه بار . یه باركد بارش قلب